JAXA IV&V

成功し続けるためのIV&V

- Independent Verification and Validation -


検証活動

ソフトウェアに対してIV&Vを実施し、プロジェクトの成功に貢献します


実施支援

IV&Vを実施する組織に対して支援を行います


普及活動

IV&V活動の普及を通じて、社会全体の品質の向上に貢献します